Drama / 31 March
Children's Events / 18 April
Live Music / 19 April
Live Music / 26 April

Get Creative Weekend - Heart of Wales

To celebrate the launch of the Get Creative Weekend, April 7-9, Theatr Brycheiniog have teamed up with award winning dance and installation artist Phil Williams for a spectacular interactive project that will transform Pen Y Fan into Wales’s largest living art installation, Friday April 7.

With around 1000 participants expected to take part, this unique project will kick off this year’s bumper weekend to celebrate the nation’s creativity. It gives people across Wales an opportunity to try something, make something and get creative.

During last year’s Get Creative weekend, a giant statue of Boudicca was revealed at Caernarfon castle. This year’s project led by Theatr Brycheiniog will take the event to new heights with a mass participation installation on one of Wales’ most iconic mountains, Pen Y Fan, in the Brecon Beacons.

The project will be working with Brecon Beacons National Park, The National Trust, BBC Wales and Arts Council of Wales, with teams of volunteers from local dance groups, cadets, youth theatres and the general public from across the country. Participants will need to be fit and active in order to take part and families are encouraged to participate but all under 18’s will need to be supervised at all times.

Phil Williams, Choreographer, says “I’m excited to create Heart of Wales, bringing the communities of Wales together for a mass participation arts event on the side of Pen Y Fan. Creating a large scale installation of bodies in motion, we will literally be moving the mountain in what promises to be a spectacular event.”

Get Creative is a campaign to celebrate and support the everyday creativity happening in homes and public spaces. Creative organisations across Wales are opening their doors with a series of free events to fire the imagination. Find out what events, activities and taster sessions are happening in your area across the weekend at Get Creative - and experience the magic of getting creative.

If you’d like to get involved in the Heart of Wales event, volunteer participants will need to be available from 8.00am – 3.00pm on Friday 7th April. To get involved please sign up to the Eventbrite event on:

Eventbrite Register

Keep up-to-date with the latest activity on social media by following Theatr Brycheiniog on Twitter @theatrbrycheiniog using #HeartOfWales and #GetCreative or go Facebook for more details. Alternatively you can contact the event organisers directly on getcreative@brycheiniog.co.uk
I ddathlu lansiad Penwythnos Cer i Greu, Ebrill 7-9, mae Theatr Brycheiniog a’r artist dawns a gosodwaith buddugol Phil Williams wedi dod at ei gilydd ar gyfer prosiect rhyngweithiol gwefreiddiol a fydd yn gweddnewid llethrau Pen Y Fan yn osodwaith celf byw mwyaf Cymru, ddydd Gwener Ebrill 7.

Disgwyliri oddeutu 1000 o bobl gymryd rhan yn y prosiect unigryw hwn a dyma ddechrau penwythnos mawr eleni i ddathlu creadigrwydd y genedl. Mae'n rhoi i bobl ym mhob rhan o Gymru gyfle i roi cynnig ar rywbeth, gwneud rhywbeth a mynd i greu. Yn ystod penwythnos Cer i Greu y llynedd, datguddiwyd cerflun enfawr o Buddug yng nghastell Caernarfon. Bydd y prosiect eleni sydd dan ofal Theatr Brycheiniog yn torri tir newydd gyda gosodwaith cyfranogiad torfol ar un o fynyddoedd mwyaf eiconig Cymru, Pen Y Fan, ym Mannau Brycheiniog.

Bydd y prosiect yn gweithio gyda Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, BBC Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru, gyda thimau o wirfoddolwyr o grwpiau dawns lleol, cadetiaid, theatrau ieuenctid a'r cyhoedd o bob cwr o'r wlad. Igymryd rhan bydd angen ichi fod yn ffit ac ynheini ac anogir teuluoedd i gymryd rhan, ond bydd angen i bawb dan 18 oed fod danoruchwyliaeth bob amser.

Meddai Phil Williams, Coreograffydd"Rwy'n edrych ymlaen at gyfarwyddo Calon Cymru, a dwyn cymunedau Cymru ynghyd ar gyfer digwyddiad celfyddydol cyfranogiad torfol ar lethrau Pen Y Fan. Drwy greu gosodwaith graddfa fawr o gyrff yn symud, byddwn yn llythrennol yn symud y mynydd yn yr hyn sy'n argoeli i fod yn ddigwyddiad gwefreiddiol. " -

Ymgyrchi ddathlu a chefnogi’r creadigrwydd bob dydd sy’n digwydd mewn cartrefi a mannau cyhoeddus ydy Cer i Greu. Mae sefydliadau creadigol ar draws Cymru yn agor eu drysau gyda chyfres o ddigwyddiadau am ddim i danio'r dychymyg. Edrychwch pa ddigwyddiadau, gweithgareddau a sesiynau blasu sy’n digwydd yn eich ardal chi ar draws y penwythnos yn cerigreu.cymru- a phrofi hudoliaeth creu.

Os hoffech chi gymryd rhan yn nigwyddiad Calon Cymru, bydd angen i’r cyfranogwyrgwirfoddol fod ar gael o 8.00am tan 3.00pm ddydd Gwener 7 mis Ebrill. Er mwyn cymryd rhan cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad Eventbrite yn:

Eventbrite Register

Gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am weithgareddau ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddilyn Theatr Brycheiniog ar Twitter @brycheiniog gan ddefnyddio #CalonCymru #CeriGreu neu ewch i’r dudalen Facebook i gael mwy o fanylion. Neu, fe allech gysylltu’n uniongyrchol â threfnwyr y digwyddiad argetcreative@brycheiniog.co.uk

View All News